Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Dolné NašticeHľadať
 
 

Voľba kontrolóra obce - 2. koloVytlačiť
 

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór O B C E DOLNÉ NAŠTICE.
Obec Dolné Naštice vypisuje výberové konanie na funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE DOLNÉ NAŠTICE. V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie. Obecné zastupiteľstvo schválilo úväzok hlavného kontrolóra na 0,2. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Dolné Naštice zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými náležitosťami a prílohami (pozri nižšie) do 18.10.2019 na Obecný úrad v Dolných Našticiach, v uzavretej obálke označenej “VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA –“NEOTVÁRAŤ!”. Výberové konanie sa uskutoční 25.10.2019 na Obecnom úrade. Požiadavky: • ukončené úplné stredné vzdelanie • prax v odbore 5 rokov • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície • súčasťou prihlášky je aj doklad o vzdelaní a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.• znalosť základných noriem samosprávy a účasť na výberovom konaní.
Všeobecné podmienky: • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x ročne podáva správu o svojej činnosti • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce Vykonáva kontrolu: • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií • hospodárenie s finančnými prostriedkami • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce.
Preveruje: • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce Vypracúva odborné stanoviská: • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom • možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.
                                                                                          Ľubomíra Kasalová
                                                                                          starostka obce
Vyvesené dňa 09.09.2019


 
 
ÚvodÚvodná stránka