Všetky príspevky Lucia Roštekova

Burza jarného a letného detského oblečenia

Občianske združenie Medulienka – Dolné Naštice v spolupráci s obcou Dolné Naštice pozýva mamičky z obce i blízkeho okolia na Burzu jarného a letného detského oblečenia.

V prípade záujmu o predaj vecičiek sa informujte na uvedených telefónnych číslach alebo emaily.

Predaj vecí sa uskutoční v kultúrnom dome v Dolných Našticiach dňa

        24. marca (piatok) od 16.00 do 17.00 hod

      a 25. marca (sobota) od 9.30 do 11.30 hod. 

Zápis detí do materskej školy

Prijímanie detí do materskej školy

Riaditeľka Materskej školy Dolné Naštice oznamuje prijímanie detí do MŠ v súlade s § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a Vyhláškou MŠ SR č.306/2008 Z.z. o Materskej škole.

Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne od 02.05.2016 do 30.05.2016. Záujemcovia si môžu žiadosti vyzdvihnúť v materskej škole, kde im budú poskytnuté  bližšie informácie alebo stiahnuť tu nižšie.

– vyplnené žiadosti prosím odovzdať  riaditeľke MŠ do 30.05.2016

Kritéria prijímania

  • do materskej školy sa deti prijímajú spravidla od 3 do 6 rokov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku nastúpiť do 1.ročníka ZŠ
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti zamestnaných oboch rodičov
  • deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ
  • v prípade voľnej kapacity sa prijímajú deti od 2,5 roka za predpokladu zvládnutia základných hygienických návykov a sebaobsluhy
  • rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy do 30. 06. 2016

 

                           Ľudmila Kováčiková

                           riaditeľka materskej školy         

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa